Casting

Najgorsze polskie tatuaże - drugi sezon

Masz nieudany tatuaż i nie możesz już na niego patrzeć? Kiedyś wyglądał fajnie, ale teraz wstydzisz się swojego ciała? Powstał pod wpływem impulsu i teraz rujnuje Ci życie? Zgłoś się do najnowszego programu! Jedni z najlepszych polskich tatuatorów zajmą się Twoim „błędem młodości” – doradzą, zmienią go i zakryją. Wyślij zgłoszenie na casting – opowiedz swoją historię – ciesz się znowu swoim ciałem!
Wybrana wartość: 18
Przeciągnij lub kliknij aby przesłać zdjęcie. Możesz przesłać 4 pliki.
Regulamin castingu online do programu "Najgorsze polskie tatuaże"

§ 1
Postanowienia ogólne

1. WIERNIK PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jeżewskiego 5F/80, 02-796 Warszawa, posiadającą numer REGON: 146024295 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP: 9512354036, zwana dalej „Organizatorem”, jest organizatorem castingu (dalej „Casting”) mającego na celu nabór uczestników do audycji telewizyjnej pod roboczym tytułem “Najgorsze tatuaże w Polsce” (dalej „Audycja”), produkowaną na zlecenie STAVKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166, 02-952, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000243109, NIP 5252349294 (dalej „Telewizja”), nadawcy programu TTV.
2. Casting będzie prowadzony w terminie od dnia 13.03.2021 r. do dnia 03.04.2021 r.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmiany terminu zakończenia castingu.

§ 2
Warunki uczestnictwa w Castingu
1. W Castingu mogą brać udział osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełniają wymagania opisane Regulaminem i dokonały zgłoszenia zgodnie z § 3 Regulaminu. Takie osoby stają się uczestnikiem Castingu (dalej „Uczestnik”).
2. Pracownicy Organizatora, Telewizji oraz członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału w Castingu. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. W Audycji mogą wystąpić osoby pełnoletnie, rodziny z dziećmi: nieletnimi i małoletnimi, takie, które spełniają wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem.


§3
Przebieg Castingu
1. Udział w pierwszym etapie Castingu możliwy jest po uprzednim dokonaniu zgłoszenia przez wypełnienie na stronie www.wiernik.pl w zakładce Castingi, formularza elektronicznego, w którym osoba zgłaszająca się:
a. podaje imię, nazwisko, wiek, numer telefonu oraz miejscowość zamieszkania;
b. podaje podstawowe informacje o sobie (czy zajmuje się zawodowo, jakie masz hobby, zainteresowania), swoich tatuażach, a zwłaszcza tatuażu, który chciałaby zmienić/naprawić oraz planach stworzenia nowych tatuaży;
c. załącza swoje zdjęcie oraz zdjęcie tatuażu do zmiany;
d. przesyła krótkie 30s – 60s video, w którym przedstawi się, opowiada po krótce historię zrobienia swojego najgorszego tatuażu oraz przedstawia swoją motywację do zmiany/naprawienia tatuażu.
2. Z osób, które dokonały zgłoszenia zgodnie z ust. 1 powyżej, Organizator i/lub Telewizja, dokona wyboru najbardziej interesujących Uczestników Castingu z punktu widzenia atrakcyjności dla Audycji. Przedstawiciele Organizatora skontaktują się w tym celu telefonicznie lub mailowo z wybranymi Uczestnikami w celu zadania im kolejnych pytań przygotowanych przez Organizatora oraz zaprosi do udziału w drugim etapie Castingu. Drugi etap Castingu będzie polegał na rozmowie z członkami jury oraz zrealizowaniu materiału audiowizualnego z udziałem Uczestnika w studiu w Warszawie. Organizator pokryje udokumentowane przez Uczestnika koszty dojazdu Uczestnika na drugi etap Castingu do kwoty 200 zł brutto lub w całości według wyłącznej decyzji Organizatora. Wyłącznie w przypadku dostarczenia w dniu Castingu stacjonarnego prawidłowo wystawionej faktury vat na dane Organizatora.
3. W przypadku wybrania Uczestnika do udziału w Audycji, prawa i obowiązki Uczestnika związane z udziałem w Audycji zostaną uregulowane osobną umową.
4. Biorąc udział w Castingu Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora oraz Telewizję imienia i nazwiska, wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi Uczestnika w związku z Audycją i/lub Castingiem, w tym w celu produkcji i przygotowania do produkcji Audycji, w zakresie określonym w ust. 5 – 6 poniżej, w tym do korzystania z wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi utrwalonych w materiale filmowych oraz materiałach fotograficznych, o których mowa w ust. 1 pkt c) i d). Jednocześnie z dniem dokonania zgłoszenia Uczestnik udziela Organizatorowi i Telewizji nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej (z prawem do udzielania dalszych sublicencji) do materiałów fotograficznych i materiału filmowego, o których mowa w ust. 1 pkt c) i d).
5. Zezwolenie oraz licencja, o których mowa w ust. 4 odnosi się do wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności do:
a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
c) wprowadzanie do obrotu,
d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,
e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym m.in. udostępnianie w Internecie (w tym z towarzyszeniem reklam) np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, catch-up, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL, DTH, Network PVR, connected TV, Backwards EPG, DVR, PVR, Instant Restart, platform cyfrowych oraz jakichkolwiek innych, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, monitorów, odbiorników telewizyjnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),
f) publiczne wykonanie,
g) publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, smartfonów, tabletów, itp.),
h) wystawianie,
i) wyświetlanie,
j) użyczanie i/lub najem,
k) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,
l) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) za pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,
ł) reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, Backwards EPG, DVR, PVR, Instant Restart, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.
6. Zezwolenie, o którym mowa powyżej, obejmuje również zgodę na wykonywanie praw zależnych do materiału filmowego i materiałów fotograficznych, o których mowa w ust. 1 pkt c) i d) i korzystanie przez Organizatora i TVN z utworów zależnych na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 5.
7. Uczestnik nie może w jakikolwiek sposób reklamować lub promować podczas realizacji materiału filmowego oraz w materiałach fotograficznych, o których mowa w ust. 1 pkt c) i d) jakichkolwiek towarów, usług i/lub podmiotów.
8. Materiały opisane w ust. 1 pkt c) i d) powyżej nie mogą zawierać wizerunków osób trzecich.

§4
Cel Castingu
Celem Castingu jest wybranie Uczestników, którzy wezmą udział w Audycji.

§5
Publikacja Regulaminu Castingu
Z treścią Regulaminu Castingu można zapoznać się na stronie internetowej Organizatora www.wiernik.pl oraz w jego siedzibie pod adresem al. Komisji Edukacji Narodowej 18, 02-797 Warszawa.

§6
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem Danych osobowych Uczestników Castingu jest STAVKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-952, ul. Wiertnicza 166. Dane Uczestników Castingu będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Castingu, to jest w celu weryfikacji Uczestnika i rozstrzygnięcia Castingu.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest umowa, do której zawarcia dochodzi poprzez akceptację przez Uczestnika Regulaminu w ramach formularza zgłoszeniowego oraz prawnie uzasadniony interes administratora.
3. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane Organizatorowi oraz innym podmiotom, w tym należącym do grupy kapitałowej, do której należy STAVKA sp. z o.o., jeśli będzie to niezbędne dla realizacji celów Castingu. Dane mogą być także przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez STAVKA sp. z o.o. do zakończenia Castingu.
5. STAVKA sp. z o.o. będzie przechowywała dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6. STAVKA sp. z o.o. może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych, drogą mailową. Zgoda ta nie jest konieczna do wzięcia udziału w Castingu.
7. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do TVN na adres: ”Administrator Danych Osobowych, STAVKA sp. z o.o. ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa” lub na adres skrzynki mailowej: iod@tvn.pl lub na adres skrzynki mailowej wyznaczonego przez STAVKA sp. z o.o. inspektora ochrony danych: dpo@discovery.com.