„DOWN THE ROAD”
TRZECIA EDYCJA PROGRAMU TELEWIZJI TTV


Przemek Kossakowski zbiera ekipę i wkrótce rusza w świat.
Zobacz, jak wyglądała podróż uczestników pierwszego sezonu programu: kliknij tutaj!

Jeśli chcesz dołączyć i przeżyć przygodę życia wypełnij zgłoszenie.
Wybrana wartość: 18
Przeciągnij lub kliknij aby przesłać zdjęcie.
Przeciągnij lub kliknij aby przesłać zdjęcie. Możesz przesłać 4 pliki.
REGULAMIN CASTINGU „DOWN THE ROAD 3”


§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki przeprowadzenia castingu pt. „Down The Road 3” (dalej także jako „Casting”) związanego z wyborem uczestników do odcinków audycji telewizyjnej pod tytułem „Down The Road 3” (dalej także jako„Audycja”), emitowanego przez Stavka sp. z o. o. (nadawca programu TTV) i inne podmioty z grupy, do której należy STAVKA, spośród kandydatów zgłoszonych do udziału w Castingu poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego udostępnionego przez Wiernik Pro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem strony internetowej http://downtheroad.pl oraz http://wiernik.pl/casting/ (dalej „Formularz zgłoszeniowy”) w terminie od dnia 04.04.2021 r. do dnia 18.04.2021 r.
2. Producentem Audycji i Organizatorem Castingu jest Wiernik Pro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-796 przy ul. Kazimierza Jeżewskiego 5F/80, posiadający NIP 9512354036 (dalej jako „Organizator”).
3. Audycja realizowana jest na zlecenie emitenta, którym jest Stavka Sp. z o.o. (dalej jako „Emi- tent”).
4. Informacje dotyczące Castingu uzyskuje się za pośrednictwem strony www.ttv.pl, fanpage’u na Facebooku, profilu na Instagramie, spotów informacyjnych emitowanych w programie TTV, ogłoszeń zamieszczanych na portalach internetowych (m.in. Facebook), prasie, plakatów oraz stron www.downtheroad.pl , www.wiernik.pl, fanpage’u na Facebooku, profilu na Instagramie Organizatora.
5. Z treścią Regulaminu Castingu można zapoznać się w siedzibie Organizatora (al. Komisji Edukacji Narodowej 18 w Warszawie ) i na stronach www.downtheroad.pl oraz www.wiernik.pl/casting/


§2. CEL CASTINGU I MISJA AUDYCJI

1. Celem Castingu jest wybranie przez Komisję Castingową uczestników, którzy wezmą udział w poszczególnych odcinkach Audycji (dalej „Uczestnik Audycji”), w trakcie których Uczestnicy Audycji wyjadą w kilkunastodniową podróż, przebieg której będzie rejestrowany za pośrednict- wem techniki telewizyjnej. Szczegółowe zasady przebiegu Audycji zostaną określone w regula- minie Audycji.
2. Misją Audycji jest ukazanie szerokiemu gronu odbiorców z jakimi codziennymi trudnościami muszą zmierzać się osoby z zespołem Downa i jak pokonują je w trakcie wspólnej podróży.


§3. WARUNKI UCZESTNICTWA W CASTINGU

1. W Castingu mogą brać udział osoby fizyczne:
a) pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
b) pełnoletnie, posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych - tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców lub innego opiekuna prawnego (w rozumieniu Regulaminu przedstawicielem ustawowym Uczestnika/ opiekunem prawnym Uczestnika jest osoba lub oso- by fizyczne, upoważnione z mocy prawa do jego reprezentowania bez ograniczeń),
które zapoznały się z treścią Regulaminu, zaakceptowały jego warunki i zobowiązały się do ich przestrzegania, spełniają wymagania przewidziane w niniejszym Regulaminie. Osoby takie po wysłaniu Formularza zgłoszeniowego stają się uczestnikami Castingu (dalej jako „Uczestnik” lub „Uczestnik Castingu”).